Obchodní podmínky

Účelem těchto obchodních podmínek spol. Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová, je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová., IČ:49832506, DIČ:CZ6659271784 se sídlem, Komenského nám. 657, 259 01, Votice, zapsaná v živnostenském rejstříku Městským úřadem ve Voticích v oddílu C, vložka 153490 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.


Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami spol. Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová, reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.
 
II. - Okamžik uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě Cavalletto.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.
 
III. - Náklady na uzavření smlouvy

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
 
IV. - Cena zboží

Na stránkách internetového obchodu www.cavalletto.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.
 
V. - Odstoupení od smlouvy

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni
a)kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.
b)v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.
c)v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.
d)v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.
e)v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová, IČ:49832506, DIČ:CZ6659271784 se sídlem, Komenského nám. 657, 259 01, Votice, www.cavalletto.cz, info@cavalletto.cz, mob. tel.: 721 877 877, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Kupující může využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je zasílán spolu s potvrzením objednávky, případně je k dispozici ke stažení na stránkách www.cavalletto.cz. Použití standardizovaného formuláře www.cavalletto.cz. není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghováoznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová., bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený  Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová.,). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat  Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání  Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová., není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová., IČ:49832506, DIČ:CZ6659271784 se sídlem, Komenského nám. 657, 259 01, Votice. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny od 09:00 hodin do 17:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 
VI. - Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová., IČ:49832506, DIČ:CZ6659271784 se sídlem, Komenského nám. 657, 259 01, Votice, www.cavalletto.cz, info@cavalletto.cz, mob. tel.: 721 877 877. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu firmyJezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.
 
VII. - Dodací a přepravní podmínky

Dodací lhůta:

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodání:

Pošta dodá "Balík do ruky" následující pracovní den po dni podání. Pokud nebude adresát zastižen, adresátovi zanechá písemnou výzvu k vyzvednutí zásilky a zásilku uloží na poště. Doprava sulek se řeší individuálně. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží:

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Cena poštovného a balného:

Objednané zboží posíláme Českou poštou dobírkou, přepravní službou PPL a DPD.

Česká pošta:

Česká pošta doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR, v den doručování budete informováni SMS zprávou. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Dopravné Česká pošta do 15 kg 120 Kč

Po neúspěšném pokusu o doručení je balík uložen na nejbližší ukládací poště a budete informováni prostřednictvím SMS i papírovou výzvou.

Zásilková společnost Geis:


Přepravní společnost Geis doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00, přesný výběr hodiny dodání není, bohužel, možný.


Dopravné Geis do 10 kg
90 Kč s DPH (při váze zásilky do 10kg.)


Dopravné Geis do 30 kg
95 Kč s DPH (při váze zásilky do 30kg a nevztahuje se na sulky a kočáry.)


Dopravné Geis  do 50kg
90Kč s DPH (při váze zásilky do 50kg a nevztahuje se na sulky a kočáry.)

Při nákupu nad 5 000,- Kč s DPH
zdarma (při váze zásilky do 50kg a nevztahuje se na sulky a kočáry.)

Balné a dobírečné není účtováno. Maximální možná hmotnost zásilky je 50kg. V případě, že zásilka bude vyšší hmotnosti, budete informováni o možnostech jiného řešení.

Zásilková společnost DPD:

Přepravní společnost DPD doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00, přesný výběr hodiny dodání není, bohužel, možný.


Dopravné DPD do 30 kg
95 Kč s DPH (při váze zásilky do 30kg.)

Dopravné DPD od 30 kg do 50 kg
120 Kč s DPH (při váze zásilky do 50kg a nevztahuje se na sulky a kočáry.)

Při nákupu nad 5 000,- Kč s DPH
zdarma (při váze zásilky do 50kg a nevztahuje se na sulky a kočáry.)

Balné a dobírečné není účtováno. Maximální možná hmotnost zásilky je 50kg. V případě, že zásilka bude vyšší hmotnosti, budete informováni o možnostech jiného řešení.

 

Zásilková společnost PPL:

Přepravní společnost PPL doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky.

Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00-18:00, přesný výběr hodiny dodání není, bohužel, možný.


Dopravné PPL do 30 kg
120 Kč s DPH (při váze zásilky do 30kg.)

Dopravné PPL od 30 kg do 50 kg
220 Kč s DPH (při váze zásilky do 50kg a nevztahuje se na sulky a kočáry.)

Při nákupu nad 5 000,- Kč s DPH
zdarma (při váze zásilky do 30kg.)

Balné a dobírečné není účtováno. Maximální možná hmotnost zásilky je 50kg. V případě, že zásilka bude vyšší hmotnosti, budete informováni o možnostech jiného řešení.

 
VIII. - Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi firmouJezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová, jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.cavalletto.cz od 01.01.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Firma Jezdecké potřeby Cavalletto Eva Véghová., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.cavalletto.cz.

Nahoru